Jubilej Fondacije za bibliotečku djelatnost

Povodom obilježavanja jubileja 10 godina postojanja Fondacije za bibliotečku djelatnost u prostorijama Fondacije dana 07.05.2018. godine sa početkom u 12,00 sati održan je radno-konsultativni sastanak predstavnika Fondacije (članovi UO i stručni saradnici za ekonomska i pravna pitanja) sa predstavnicima određenog broja biblioteka ( Nacionalna i univerzitetska biblioteka BiH, Narodna i univerzitetska biblioteka „Derviš Sušić“ Tuzla, Opća biblioteka Zenica, Biblioteka Kantona Sarajevo, Kantonalna/Županijska biblioteka/knjižnica Mostar, Gradska biblioteka/knjižnica Livno, Gradska biblioteka Travnik, Gradska biblioteka Goražde i Biblioteka za slijepa i slabovidna lica u BiH). Na sastanku je konstatovano da je ova fondacija prilikom njenog osnivanja (2008. godina) imala budžet u iznosu od 1.000.000,00 KM (jedanmilion KM) a da je on u godini jubileja (2018.) bitno umanjen i iznosi 300.000,00 KM (tristotinehiljada KM) što je nedopustivo i mizerno. Nakon diskusije u kojoj su podjednako uzeli učešće svi prisutni/nazočni na sastanku, jednoglasno je dogovoreno da Nacionalna i univerzitetska biblioteka BiH kao centralna matična biblioteka na nivou Bosne i Hercegovine, što je i utvrđeno članom 31. Zakona o bibliotečkoj djelatnosti ( Službeni list RBiH, broj: 37/95), u ime svih prisutnih biblioteka kao i ostalih u FBiH a koje apliciraju na Javni poziv Fondacije za dodjelu sredstava uputi dopis Fondaciji a isti će proslijediti Vladi FBiH kojim će uvažiti sljedeće:

ZAKLJUČKE

1. Da se urgentno u Rebalansu Budžeta za 2018. godinu ili u najgorem slučaju u Budžetu za 2019. godinu vrati iznos sredstava Fondaciji u iznosu od 1.000.000,00 KM koliki je iznosio i 2008. godine ili isti uveća u 100% iznosu od onog koji je odobren u 2018. godini (300,000,00 KM);

2. Da se obavežu bosansko-hercegovački izdavači na dostavljanje obaveznog primjerka NUB BiH na način kako je i predviđeno Zakonom o izdavačkoj djelatnosti te da oni koji ovo budu ignorisali ne mogu aplicirati na javni poziv za daljna sredstva Fondacije;

3. Da se dio sredstava koji se ostvaruje od igara na sreću (Lutrija BiH) umjesto NVO preusmjeri na Fondaciju radi veće podrške bibliotečkoj i izdavačkoj djelatnosti u FBiH.

 

  

14 Maja, 2018

Komentariši